ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก
      
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก รักษาได้โดยเฉพาะในระยะเวลา 3-6 เดือน (Golden Period) หลังตรวจ พบอาการ เน้นการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโดยมีแพทย์ พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา ใช้วิธีผสมผสานการใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost) การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation) เพื่อฟื้นฟูเซลล์สมอง และทีมงานนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์การกีฬา ทีมพยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน พร้อมทั้งมีที่พักที่ “KIN” (คิน) เพื่อสะดวกในการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เพราะต้องทำต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วไวอีกครั้ง อีกทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานที่เป็นปัจจัยในการเกิดโรคอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
oxygen therapy
oxygen therapy
ล้างไขมันในหลอดเลือด (Vascular Therapies)
คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)
วิตามินบำรุงสมอง
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation)
post-stroke care
major strokes monor strokes
พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา
กายภาพบำบัด เลเซอร์
 
     เมื่อผู้ป่วยได้เข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองกับเรา ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนได้ด้วยโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวมด้วยการออกแบบการบำบัดและกิจกรรมเข้าด้วยกัน โปรแกรมนี้ยังสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยที่เกิดอาการ โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ มาแล้วหลายปี สมองนั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างดีโดยเฉพาะการถูกกระตุ้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดไปด้วยกัน
 

" No matter how long it has been since your stroke, there is always hope for recovery "
" ไม่ว่าคุณจะเป็นมานานแค่ไหน ยังมีความหวังในการฟื้นฟูอยู่เสมอ "

  เป้าหมายฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Storke) สำคัญที่สุดคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับครอบครัวได้เป็นปกติ มีศักยภาพสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ สมองและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและพัฒนาความสามารถในระยะสั้นและยาว ไม่เกิดความพิการซ้ำซ้อน และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง

 

ดูแลผู้ป่วย stroke

 
     โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ดีขึ้นได้เมื่อกายภาพบำบัด ระยะฟื้นฟูที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ในระยะเวลา 3-6 เดือน หลังจากพบอาการและเข้ารับการรักษา โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ จะออกแบบโปรแกรมเพื่อการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของอาการป่วย โดยใช้ เลเซอร์ (LASER) อัลตราซาวน์ (LA) กระตุ้นไฟฟ้า (ES) และตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) ว่าพัฒนาการของคนไข้ดีขึ้นหรือไม่
 
ห้องกายภาพบำบัด
ห้องกายภาพบำบัด ฝึกเดิน
 
 การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองใช้เวลานานเท่าไหร่?
 
   ระยะเวลาฟื้นฟูขึ้นอยู่กับชนิด เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก อัมพาต อัมพฤกษ์ และความรุนแรงของโรค รวมถึงตำแหน่งที่เกิดโรค โดยการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นี้ จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มฟื้นฟูเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมอง ส่วนการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองอย่างเข้มข้น เหมาะสมในช่วง 1 ถึง 3 เดือนแรก หลังเกิดโรค และยังคงต้องฝึกต่อเนื่องในเดือนถัดมา เพื่อการพัฒนาทางการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำที่มีประสิทธิภาพ
   โดย 6 ถึง 8 สัปดาห์แรกเป็นช่วงสำคัญและเป็นช่วงเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูอย่างเข้มข้น ในระยะดังกล่าวนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกสมรรถภาพและฟื้นฟู โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงทีม นักกายภาพบำบัด และ นักกิจกรรมบำบัด
การทำกายภาพและกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำทุกวัน โดยช่วงสามเดือนแรกหลังเกิดโรค ผู้ป่วยจะมีการพัฒนาได้ไวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเซลล์ประสาทเริ่มปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่
 
    กายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
 
 ควรเริ่มฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองเมื่อไหร่?

    โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอาการของผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับที่คงที่และไม่อันตราย หากระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง การฟื้นฟูสามารถเริ่มได้ใน 3-5 วันหลังเกิดโรค และหากระดับความรุนแรงสูง การฟื้นฟูควรเริ่มตั้งแต่ 1 สัปดาห์แรกของการเกิดโรค
 
กิจกรรมบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด
 
 
 ทีมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองของ KIN มีใครบ้าง?
 
   ประกอบด้วย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทและสมอง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์การกีฬา พยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการรักษา ทีมเรามีการประสานงาน กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว วางแผน ออกแบบโปรแกรม รักษา รวมถึงติดตามผลร่วมกัน โดยการรักษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความสามารถของผู้ป่วย เพื่อให้การรักษานี้เกิดผลดีที่สุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
 
       KIN ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
 
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
ปรึกษา​แพทย์​ โทร​ 065-5942989 โทรสอบถาม 091-803-3071 / 02-020-1171 
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @kin.rehab มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6