Stroke
Page 1

ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

การดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา- Kitahara Rehabilitation Hospital โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฟื้นฟูจาก Stroke Shuhokai Nursing home in Yokohama (社会福祉法人 秀峰会)

ปวดหัวแบบไหน เสี่ยง “หลอดเลือดสมอง”

โรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

สัมภาษณ์คุณภัทรพล สาลีสี ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในระยะเวลา 2 เดือน

การป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ต่อร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ

สาเหตุและปัจจัยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ให้มากขึ้นด้วยการแบ่งประเภทของโรค

5 ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง

อัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง

Kin Origin Rehab Center ตอบโจทย์การฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร

ทำความรู้จักกับ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิด อาการของโรค วิธีการรักษาและวิธีการฟื้นฟูต้องทำอย่างไร ?

29 ตุลาคม วันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

Health Checkup ชีวิตมีค่า ต้องดูแลสุขภาพของของเรา

REVIEW ผู้เข้ารับบริการทำการรักษาและฟื้นฟู โรคหลอดเลือดสมอง ฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด และฟื้นฟูด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ในระยะเวลา 3 เดือน

KIN Rehab