KINNursinghome

กิจกรรมระบายสี กิจกรรมประจำสัปดาห์ของผู้ฟื้นฟู และผู้สูงอายุ ณ KIN Nursinghome

บรรยากาศกิจกรรมลอยกระทงของผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN Nursing home

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เข้าตรวจเยี่ยมอาการผู้เข้ารับบริการ ณ KIN Nursinghome ทุกวันเสาร์

ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายยามเช้า ณ Kin Nursing home

KIN Rehab